દાહોદ

દાહોદ જિલ્લો દાહોદ, દેવગઢ-બારિયા, ધાનપુર, ફતેપુર, ગરબાડા, ઝાલોદ, લીમખેડા અને સંજેલી – એમ કુલ 8 તાલુકાનો બનેલ છે. આ જિલ્લામાં 693 જેટલાં ગામડાં આવેલાં છે જ્યારે તેનો કુલ વિસ્તાર 3,642 ચો. કિ.મી. છે. અંદાજીત વસ્તી 21 લાખથી વધુ છે. 58%થી વધુ સાક્ષરતાનો દર તે ધરાવે છે.

આ જિલ્લો મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન સાથે જોડાઈને ઊભો છે. અહીં વધુમાં વધુ આદિવાસી જોવા મળે છે. લીમખેડા પાસેનું કંજેટા મધ અને આંબળાં માટે જાણીતું છે.

Explore Gujarat

About Gujarat