શ્રી રતિલાલ ચંદરયા સ્મૃતિ સભા

 •   શ્રી રતિલાલ ચંદરયા તૃતીય સ્મૃતિ સભા - નિ:શબ્દતાથી શબ્દના સર્જનની સફર - વક્તવ્ય

  તા. 8 ઑક્ટોબર 2016ના રોજ આયોજિત તૃતીય રતિલાલ ચંદરયા સ્મૃતિ સભા દરમ્યાન નિ:શબ્દતાથી શબ્દના સર્જનની સફર ઉપર ડૉ. ગણેશદેવીએ પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કર્યું. આ વક્તવ્ય તથા સભા અધ્યક્ષ શ્રી વિપુલભાઈ કલ્યાણીનું વક્તવ્ય અહીં આપેલી લિંક ઉપરથી વાંચી શકાશે.

  ડૉ. ગણેશ દેવીનું નિ:શબ્દતાથી શબ્દના સર્જનની સફર વિશેનું વક્તવ્ય :

  સભા અધ્યક્ષ શ્રી વિપુલભાઈ કલ્યાણીનું વક્તવ્ય :

 •   શ્રી રતિલાલ ચંદરયા તૃતીય સ્મૃતિ સભા - નિ:શબ્દતાથી શબ્દના સર્જનની સફર
 •   માતૃભાષાના ભેખધારી રતિલાલ ચંદરયા પ્રેરિત 'ગુજરાતની અસ્મિતા' (દ્વિતિય સભા)
 •   શ્રી રતિલાલ ચંદરયા પ્રથમ સ્મૃતિ સભાના અંશો
 •   શ્રી રતિલાલ ચંદરયા પ્રથમ સ્મૃતિ સભા

Testimonials

સાચું ગુજરાતી લખી શકવાનો વિશ્વાસ અને જોડણી શુદ્ધિની દિશામાં અતિ ઉપયોગી છે.

પ્રા. અશ્વિન ચૌહાણ

GL Mobile Apps