રૂઢિપ્રયોગ
કલા કરવી = (૧) મોરે કળા ચડાવવી. (૨) યુક્તિ રચવી; ઇલાજ કરવો. (૩) શોભા બનાવવી; ક્રાંતિ પ્રસારવી.