ઉપયોગ
લીલી નાઘેર છે ત્ય્હાં, સુભગ ઢળકતી સાડીની કોર શી, ને એ કોરે બુટ્ટીના કો લીલમ સરીખડું લીલું છે ચોરવાડ. - નાનાલાલ