રૂઢિપ્રયોગ
બણગાં ઊડવાં = (૧) કજિયો થવો; મારામારી થવી. (૨) ગપગોળા ઊડવા; ગફ ફેલાવી.