ઉપયોગ
કં જલ કં સુખ કં અનિલ કં કરો કામ;
કં કંચનથી પ્રીત તજી નિજ ભજીયે ભગવાન. - પિંગળલઘુકોષ