ઉપયોગ
યા પરવરદિગાર, મર્દમાં પણ આવું હુશ્ન અને આવી નજાકરત હોય શકે છે, એ રાજ તો આજે જ મારા જાણવામાં આવ્યો. - નારાયણ વિસનજી