ઉપયોગ
સ્વરાજ એટલે તો કે રાજ્ય પોતાની ઉપરે, વ્યાખ્યા તો ખરી છે કે પંડ પર જ રાજ એ. - ગાંધીગીતા