ઉપયોગ
શબ્દના સાંકેતિક અર્થનું અભિધાન કરનાર શબ્દો વાચક શબ્દો કહેવાય છે. - જેઠાલાલ શાહ