ઉપયોગ
સંસ્કારનો અર્થ અવસ્કાર તેમ ઉપસ્કાર છે. અવસ્કાર એટલે કાંઈક આછું કરવું અને ઉપસ્કાર એટલે નવું મેળવી આપવું. - ગાંધી પ્રવહણમ્