રૂઢિપ્રયોગ
જેનો જેવો સંસ્કાર તેવું તેનું કામ = જાતિ પ્રમાણે ભાત પડે.