રૂઢિપ્રયોગ
માથે સંસ્કાર વીતવા = દુઃખ પડવું; સંકટો આવવાં.