ઉપયોગ
બચપણમાં પડેલ શુભ અશુભ સંસ્કારો બહુ ઊંડાં મૂળ ઘાલે છે. - ગાંધીજી