રૂઢિપ્રયોગ
કલા પાડવી-કલાની ઝાંખી થવી = દેહની કાંતિ ઓછી કરવી; તેજ કમી થવું.