ઉપયોગ
જે અધિગરણ હલઉ બલપ ઘરટ ઘરટી ખાંડાં કટારી અરહટ્ટ પાવટા કૂપ તલાવ કીધાં કરાવ્યાં અનુમોદ્યાં. - સંવત ૧૩૬૯નું તાડપત્ર