Dictionary

કંજડ

અર્થ
એક અનાર્ય જાતિ. તે ભારવર્ષનાં અનેક સ્થાનોમાં ખાસ કરીને બુંદેલખંડમાં જોવામાં આવે છે. આ જાતિનાં લોકો દોરડાં વગેરે બનાવે છે અને ભીખ માગે છે.