Dictionary

કલાપતિપ્રભા

અર્થ
( પિંગળ ) તેર અક્ષરનો એક સમવૃત વર્ણમેળ છંદ અતિજગતી છંદનો એક ભેદ છે. તેને રાગ કે નંદરાગ છંદ પણ કહે છે. તેમા રગણ, જગણ, રગણ, જગણ અને એક ગુરુ એમ તેર વર્ણ હોય છે.