Dictionary

રાજપુરપ્રવેશન્યાય

અર્થ
( વેદાંત ) એક જાતનો ન્યાય. જેમ મહેલના દરવાજા આગળ ઘણા લોકોની ઠઠ જામે છે, પણ બધા કાંઈપણ ગરબડ વગર ઊભા રહે છે તેમ જ્યાં સારી વ્યવસ્થાથી કામ થતું હોય ત્યાં આ ન્યાય લાગુ પડે છે.