Dictionary

રામણીયક

અર્થ
( પિંગળ ) જગતીની જાતનો એક અક્ષરમેળ છંદ. તેનું પહેલું અને ત્રીજું ચરણ વંશસ્થના માપનું તથા બીજું અને ચોથું ચરણ ઇંદ્રવંશાના માપનું હોય છે.