Dictionary

રામબોંગ રબર

અર્થ
એ નામની રબરની એક જાત. આ ઝાડ વડ જેવું મોટું થાય છે. તેનાં પાતરાં પણ વડ જેવાં થાય છે. તેની ડાળીમાંથી વડવાઇ ફૂટે છે. બીમાંથી નવાં ઝાડ થાય છે અથવા કલમ વાવી નવાં ઝાડ કરાય છે.