Dictionary

સંકલિ

અર્થ
( પિંગળ ) એ નામે એક વિષમવૃત્ત વર્ણમેળ છંદ. તે સંકીર્ણ વર્ગનો છે. તેન પહેલા ચરણમાં નગણ, બે જગણ અને યગણ એમ બાર અક્ષર હોય છે. બીજા ચરણમાં ત્રણ ભગણ અને બે ગુરુ એમ અગિયાર અક્ષર હોય છે, ત્રીજા ચરણમાં બે નગણ, બે સગણ, અને ગુરુ એમ તેર અક્ષર હોય છે અને ચોથા ચરણમાં ભગણ, નગણ, જગણ અને યગણ એમ બાર અક્ષર હોય છે.