Dictionary

સંખેશ્વર

અર્થ
એ નામનું એક ઝાડ. આ ઝાડ અમેરિકા, વેસ્ટઇંડિઝ અને બારબેડોઝના ટાપુઓનું છે. હાલ હિંદના બગીચામાં વવાય છે. પીળાં અને લાલ ફુલોની જાતો થાય છે. તેનાં પાન અને બીજ હિંદમાં દવા માટે વપરાય છે. તે મૃદુ રેચક અને આર્તવજનક છે.