General Knowledge Quiz

સોલંકી વંશ પછી ગુજરાતના શાસનમાં કયો વંશ શરૂ થયો?

G.M.T. શાના સંક્ષેપાક્ષરો છે?

F.B.I. (એફ.બી.આઈ) કયા દેશની જાસૂસી સંસ્થા છે?

કુમારપાળે કયા પ્રકારનું ધન લેવાનું બંધ કરાવ્યું હતું?

દેશમાંના ભાવો કરતાંયે ઓછા ભાવે વિદેશમાં વસ્તુનું વેચાણ કરવું પડે તેવી સ્થિતિને શું કહે છે?