Ukhana

નાની શી દડી, મોતીએ મઢી;
જઈ રાજાને ખોળે પડી

તમારો જવાબ

જ્યાં જ્યાં રહું તે ઠેકાણે, સફેદ કરતું જાઉં,
નિરંતર પહાડો ઉપર, હું ગરમીએ પીગળી જાઉં

તમારો જવાબ

મારી બકરી આલો ખાય, પાલો ખાય;
પાણી પીએ તો, ટપ મરી જાય

તમારો જવાબ

છત વિનાનું છાપરું, જે દુનિયા સઘળી ઢાંકે,
ચાંદ સૂરજ તારાનું ઘર, જે લોકો સઘળા આંકે

તમારો જવાબ

ખારો ખારો ધૂધવો, ને પાણી દુનિયા સૂતો,
અસંખ્ય જીવને પેટમાં રાખી, ઊંચોનીચો થાતો

તમારો જવાબ