જાડો પાડો હાથી

Lyrics :

જાડો પાડો હાથી,

સૂંઢમાં લાવ્યો પાણી,

પાણી સાવ ગંદું,

સામે આવ્યો ચંદુ,

ચંદુની ચોટલી,

બા બનાવે રોટલી,

રોટલીના કટકા,

ચંદુભાઈ છે બટકા 

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto