હાથીભાઈ તો જાડા

Listen :

Lyrics :

હાથીભાઈ તો જાડા,

લાગે મોટા પાડા,

આગળ ઝૂલે લાંબી સૂંઢ,

પાછળ ઝૂલે ટૂંકી પૂંછ 

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto