દાદાનો ડંગોરો

Lyrics :

દાદાનો ડંગોરો લીધો,

તેનો તો મેં ઘોડો કીધો,

ઘોડો ચાલે રૂમઝૂમ,

ધરતી ધ્રૂજે ધમધમ,

ધમ ધમ ધરતી થાતી જાય,

મારો ઘોડો કૂદતો જાય,

કૂદતાં કૂદતાં આવે કોટ,

કોટ કૂદીને મૂકે દોટ !

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto