મેં એક બિલાડી પાળી છે

Listen :

Lyrics :

મેં એક બિલાડી પાળી છે,

તે રંગે બહુ રૂપાળી છે.

 

તે હળવે હળવે ચાલે છે,

ને અંધારામાં ભાળે છે.

 

તે દૂધ ખાય દહીં ખાય,

ઘી તો ચપ ચપ ચાટી જાય.

 

તે ઉંદરને ઝટ પટ ઝાલે.

પણ કૂતરાથી બીતી ચાલે.

 

તેના ડીલ પર ડાઘ છે,

તે મારા ઘરનો વાઘ છે.

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto