એન ઘેન દીવા ઘેન

Lyrics :

એન ઘેન, દીવા ઘેન,

ડાહીનો ઘોડો,

ખડ ખાતો,

પાણી પીતો

રમતો જમતો, છૂટ્યો છે

 

હાથમાં લાકડી, કમળ કાકડી,

ભાગો ભાગો, ઘોડો ચાલ્યો,

દોડો દોડો,

ના પકડશો,

ડાહીનો ઘોડો, રમતો જમતો, છૂટ્યો છે. 

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto