અડકો દડકો

Listen :

Lyrics :

અડકો દડકો દહીં દડૂકો,

શ્રાવણ ગાજે પીલું પાકે,

ઊલ મૂલ, ધતૂરાનું ફૂલ,

સાકર શેરડી ખજૂર.

 

ખજરે ખજરે આમ છે,

પીતાંબર પગલાં પાડે છે,

 

મોર પાણી ભરે છે, ઢેલ પાણી ઢોળે છે,

રાજિયો ભોજિયો ટીલડીનો ટચાકીયો.

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto