જંગલ કેરા પ્રાણીઓની છૂકછૂક ગાડી જાય

Lyrics :

જંગલ કેરા પ્રાણીઓની છૂક છૂક ગાડી ચાલી,


સૌથી આગળ કાળો હાથી, એન્જિન એ કહેવાય,

હાથી ઉપર બેઠું સસલું, ડ્રાઇવર એ કહેવાય,

મોટાં મોટાં ફળ એ હાથીને દેતું જાય,

જંગલ આખું ધમધમ થાતું, પક્ષીઓ હરખાય.


લાંબી ડોકે જિરાફભાઈ જંગલ જોતા જાય,

વરુ અને શિયાળ એના પગમાં અથડાય,

કાણી આંખે કાગડાભાઈ જંગલ જોતા જાય,

હરણ અને સાબર એ તો ઠેકડા મારતા જાય.


કોટ પહેરી વાંદરાભાઈ ડબ્બે ડબ્બે જાય,

પાંદડાની ટિકિટ તપાસે, ચેકર એ કહેવાય;

સૌની પાછળ ઝંડી લઈને રીંછભાઈ જાય;

પી-પી સીટી વગાડી, ગાડી ઉપડી જાય.

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto