વાર્તા રે વાર્તા

Listen :

Lyrics :

વારતા રે વારતા,

ભાભો ઢોર ચારતા,

ચપટી બોર લાવતા,

છોકરાને સમજાવતા

 

એક છોકરો રિસાણો,

કોઠી પાછળ ભીંસાણો,

કોઠી પડી આડી,

છોકરાએ ચીસ પાડી,

અરરરર માડી. 

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto