રાધે ગોવિંદ રાધે

Lyrics :

રાધે ગોવિંદ રાધે,
શીરા પૂરી ખાજે,
શીરાને તો વાર છે,
પૂરીઓ તૈયાર છે,
એક પૂરી કાચી રહી,
ભાઈની માસી ભૂખી રહી.

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto