આવો મેઘરાજા

Listen :

Lyrics :

આવો મેઘરાજા..
વગડાવો વાજા..
પી પી પી પી પોમ પોમ…
પી પી પી પી પોમ પોમ…

 

મૂશળધાર મૂશળધાર, વરસે પાણી લાંબી ધાર,

છપ છપ છપ છપ છપ છપ છપ

આવો મેઘરાજા, આવો મેઘરાજા, આવો મેઘરાજા

વગડાવો વાજા

 

રેલમછેલ રેલમછેલ નદીનાળા રેલમછેલ

સળ... સળ.... સળ... તમ.. તમ..

આવો મેઘરાજા, આવો મેઘરાજા, આવો મેઘરાજા

વગડાવો વાજા

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto