એકડે એક પાપડ શેક

Listen :

Lyrics :

એકડે એક પાપડ શેક,

બગડે બે મણકા લે.

ત્રગડે ત્રણ ઝટપટ ગણ,

ચોગડે ચાર લગાડો નહિ વાર.

પાંચડે પાંચ ચોપડી વાંચ,

છગડે છ રડશો ન,

સાતડે સાત સાંભળો વાત,

આઠડે આઠ ભણો પાઠ,

નવડે નવ બોલો સૌ,

એકડે મીંડે દશ,

હસ ભાઈ હસ.

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto