બાળપણ

Lyrics :

પારણે ઝુલતું, આંબા ડાળે ડોલતું,

કેવું અદ્ભુત છે મારું બાળપણ.


મોજ-મસ્તી કરતું, ધીંગામસ્તી કરતું,

કેવું અજાયબ છે મારું બાળપણ.


બગીચામાં ખીલતું, ફૂલોને ચુમતું,

કેવું વિચિત્ર છે મારું બાળપણ.


રમકડાંથી રમતું, લોકચાહના પામતું,

કેવું પ્રેમાળ છે મારું બાળપણ.


વડીલોને પૂજતું, નિત્ય પ્રાર્થના કરતું,

કેવું સુખ રૂપ છે મારું બાળપણ.


સારું ગ્રહણ કરતું, સુવિચાર આચરતું,

કેવું વિચારશીલ છે મારું બાળપણ.

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto