ઢીંગલી

Listen :

Lyrics :

ઢીંગલી મેં તો બનાવી મઝાની,
તૈયાર એને હવે કરવાની.
એનું ઝભલું સીવડાવવા દરજી પાસે જાઉં,
દરજીભાઈ દરજીભાઈ ઝભલું સીવી દો,
લાલ પીળા ઓઢણામાં આભલા જડી દો … ઢીંગલી

 

એના ઝાંઝર બનાવવા સોની પાસે જાઉં,
સોનીભાઈ સોનીભાઈ ઝાંઝર બનાવી દો,
મોતીની માળા ને બંગડી ઘડી દો … ઢીંગલી

 

એની મોજડી સીવડાવવા મોચી પાસે જાઉં,
મોચીભાઈ મોચીભાઈ મોજડી સીવી દો,
લાલ મખમલની મોજડી સીવી દો … ઢીંગલી

 

એને સુંદર બનાવવા મમ્મી પાસે જાઉં,
મમ્મી મમ્મી પાવડર લગાવી દો,
આંખે આંજણ ગાલે લાલી લગાવી દો … ઢીંગલી

 

એનો ગજરો ગૂંથાવવા માળી પાસે જાઉં,
માળીદાદા માળીદાદા ગજરો બનાવી દો,
મોગરા ગુલાબનો ગજરો બનાવી દો … ઢીંગલી
 

એને હોંશિયાર બનાવવા બેન પાસે જાઉં,
બેન ઓ બેન લખતાં શીખવાડી દો,
એક બે ત્રણ ચાર ગણતાં શીખવાડી દો … ઢીંગલી
 

ઢીંગલી મેં તો બનાવી મઝાની,
તૈયાર એને હવે કરવાની.

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto