પા પા પગલી

Lyrics :

પા પા પગલી,

મામાની ડગલી.


મામાની ડગલી,

હીરાની ઢગલી.


હીરા ઊછળિયા,

આભલે અડિયા.


આભલે અડિયા,

તારલા બન્યાં!!

 

પાપા  પગલી ધૂળની  ઢગલી,

ઢગલીમાં ઢેલ જીવે મારી બેન.

 

પાપા  પડિયા થોડુંક રડ્યા,

રડતાં  રડતાં  આંસુડાં  ખર્યાં.

 

પાપા પોળી ઘીમાં ઝબોળી,

ચોળીને ખાજો તાજામાજા થાજો,

તાજામાજા થાજો (2)

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto