બાગમાં નિશાળ

Lyrics :

બા મેં તો બાગમાં બાંધી નિશાળ,

ભણવાને આવે છે ચકલીઓ ચાર,

બા મેં તો બાગમાં બાંધી નિશાળ.


નાની ખિસકોલી ભણવામાં પહેલી,

આવે છબીલી એ તો સૌથી વહેલી,

જરાના બોલે એ સૌથી શરમાય,

જરાના બોલે એ સૌથી શરમાય,

બા મેં તો બાગમાં બાંધી નિશાળ.


કલબેલી કાબર ને છેલ્લે હું કાઢું,

કચ કચ કરે તો એને આંખો દેખાડું,

જરા ના મારુ હું ખોટો એ માર,

જરા ના મારુ હું ખોટો એ માર,

બા મેં તો બાગમાં બાંધી નિશાળ

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto