મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું

Lyrics :

મંદિર તારું વિશ્વરૂપાળું,
સુંદર સરજનહારા રે;

પળ પળ તારાં દર્શન થાયે,
દેખે દેખણહારા રે.

નહિ પૂજારી નહિ કોઈ દેવા,
નહિ મંદિરને તાળા રે;
નીલ ગગનમાં મહિમા ગાતા,
ચાંદો સૂરજ તારા રે.


વર્ણન કરતાં શોભા તારી,
થાક્યા કવિગણ ધીરા રે;
મંદિરમાં તું કયાં છુપાયો,
શોધે બાળ અધીરા રે. મંદિર તારું...

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto