રીંછ એકલું ફરવા ચાલ્યું (સિંહની પરોણાગત)

Listen :

Lyrics :

રીંછ એકલું ફરવા ચાલ્યું હાથમાં લીધી સોટી;

સામે રાણા સિંહ મળ્યા રે, આફત આવી મોટી.


ઝૂકી ઝૂકી ભરી સલામો, બોલ્યું મીઠા વેણ:

મારે ઘેર પધારો રાણા! રાખો મારું કહેણ.


હાડચામડાં બહુ ચૂંથ્યાં, ચાખોજી મધ મીઠું;

નોતરું દેવા ખોળું તમને, આજ મુખડું દીઠું!


રીંછ જાય છે આગળ, એના પગ ધબધબ,

સિંહ જાય છે પાછળ, એની જીભ લબલબ.


ઘર આ મારું જમો સુખેથી, મધની લૂમેલૂમ.

ખાવા જાતા રાણાજીએ પાડી બૂમાબૂમ!


મધપૂડાનું વન હતું એ, નહીં માખોનો પાર;

બટકું પૂડો ખાવા જાતાં વળગી લારોલાર!


આંખે, મોઢે, જીભે, હોઠે ડંખ ઘણેરા લાગ્યા;

ખાધો બાપ રે!કરતાં ત્યાંથી વનરાજા તો ભાગ્યા.


રીંછ એકલું ફરવા ચાલ્યું હાથમાં લીધી સોટી;

સામે રાણા સિંહ મળ્યા રે, આફત ટાળી મોટી.

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto