પંડિત ચાલ્યા જાય છે

Lyrics :

પંડિત ચાલ્યા જાય છે ,પંડિત ચાલ્યા જાય છે .

પગમાં જૂના જૂતા પેહરી પંડિત ચાલ્યા જાય છે . 

 

આંબા ઉપર કેરી દેખી પંડિત જોવા જાય છે .

તડાક કરતા કેરી તૂટી તાલ પર કુટાય છે.

લોહી વહી જાય છે ને પંડિત ચાલ્યા જાય છે .  

 

ખીસામાંથી ડબ્બી કાઢી છીકણી સુંઘવા જાય છે,

હાક છી હાક છી કરતા કરતા ચોટલી ફર ફર થઈ છે.

 

આકાશે એરોપ્લેન દેખી પંડિત જોવા જાય છે,

આમતેમ આમતેમ ફાંફા મારતા ગધેડે અથડાય છે,

પંડિત ચાલ્યા જાય છે .પંડિત ચાલ્યા જાય છે .

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto