ચકલી બોલી ચીં ચીં

Lyrics :

ચકલી બોલે ચીં ચીં, ટીપું પાણી પી પી,
કાગડો બોલે કા કા, મોટે સાદે ગા ગા.
 
કોયલ બોલે કૂ કૂ, હોલો બોલે ઘૂ ઘૂ,
કૂકડા કૂકડા કૂકડે કૂક, ગાડી ચાલે છૂક છૂક છૂક.
 
બકરી બોલે બેં બેં, આલો પાલો લે લે,
મીની મીની મ્યાઉં મ્યાઉં, ઓરી આવ દૂધ પાઉં
 
ઉંદર મામા છૂ છૂ, સામે ઊભો હું છું
Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto