સાત વાર

Listen :

Lyrics :

લઈ લો પાટી દફતર પોથી, આજે છે સોમવાર,

નાસ્તાનો ડબ્બો ભૂલશો મા, આજે છે મંગળવાર.

 

કાઢો કાઢો પતંગ-માંજો, આજે છે બુધવાર,

ગુરુજનને તે વંદન કરજો, આજે છે ગુરુવાર.

 

શુક્રવારે ચણા ફાકજો, આજે છે શુક્રવાર,

જય બોલો બજરંગબલીની, આજે છે શનિવાર.

 

રમત ગમત ને હરવા ફરવા થાવ આજ તૈયાર,

રજા મજા ને ખેલનો દિવસ,

આજે છે રવિવાર, આજે છે રવિવાર.

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto