નાની મારી આંખ - અજબ જેવી વાત છે

Listen :

Lyrics :

નાની મારી આંખ એ જોતી કાંક કાંક,
એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે

નાક મારું નાનું એ સૂંઘે ફૂલ મજાનું,
એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે

નાના મારા કાન એ સાંભળે દઈને ધ્યાન,
એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે

નાનું મોઢું મારું એ બોલે સારું સારું,
એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે

નાના મારા હાથ એ તાળી પાડે સાથ,
એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે

પગ મારા નાના એ ચાલે છાનામાના,
એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto