સાઈકલ મારી ચાલે

Lyrics :

સાઈકલ મારી ચાલે, એની ઘંટી ટનટન વાગે,

સરસર સરસર ભાગે, એની ઘંટી ટનટન વાગે.

સાઈકલ મારી ચાલે, એની ઘંટી ટનટન વાગે

 

ચાર પૈડાવાળી ને ગાદીવાળી સીટ,

પૂરપાટ ભાગું તો ય નથી લાગતી બીક,

સાઈકલ મારી ચાલે, એની ઘંટી ટનટન વાગે.

 

હું ને ભાઈ મારો આખો દી ફરવાના,

નદીએ ફરવા જાશું સૌથી છાનામાના,

સાઈકલ મારી ચાલે, એની ઘંટી ટનટન વાગે.

 

સાઈકલ મારી ચાલે, જાણે ઘોડાગાડી,

સરસર સરસર ભાગે, જાણે એન્જિન ગાડી,

સાઈકલ મારી ચાલે, એની ઘંટી ટનટન વાગે.

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto