એક હતો ઉંદર

Listen :

Lyrics :

એક હતો ઉંદર, કોટ પહેર્યો સુંદર,

હાથમાં લીધી સોટી, વાતો કરતો મોટી,

જો બનું હું અન્નપ્રધાન,

કદી પડે ન અન્નની તાણ,

 

ઉંદર સેના ઘૂમતી જાય, ચોકી પહેરો કરતી જાય,

કોઠા રોટલા ચરતી જાય, લોકો સૌ વહેંચી ખાય.

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto