પ્રાણીઓ વિશે

Listen :

Lyrics :

બિલ્લીમાસી ઘરમાં ઘૂસી ગુપચુપ ગુપચુપ ચાલે જી,

રસોડામાં ફરતાં ફરતાં, ઘી દૂધ ચાટે જી.

 

કાળું કાળું ગલુડિયું વાઉં-વાઉં વાઉં-વાઉં કરતું,

દૂધ પીવા આપું તો પટ પટ પૂંછડી કરતું.

 

કાળી કાળી ભેંસ છું, ઘાસ ખૂબ ખાઉં છું,

મીઠું મીઠું દૂધ આપું, સૌને તાજા રાખું છું.

 

તબડક તબડક દોડું છું, ઘોડો મારું નામ,

ચણા, ઘાસ આપો તો લઈ જાઉં તમારે ગામ.

 

વાંદરાભાઈ વાંદરાભાઈ, ઊંચી ડાળે હીંચકા ખાય,

મીઠાં મીઠાં જાંબુ ખાતાં હૂપ હૂપ કરતાં જાય.

 

દેડકાભાઈ દેડકાભાઈ, પાણીમાં તો રહો છો,

ડ્રાઉં ડ્રાઉં કરો છો, લાંબો કૂદકો મારો છો.

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto