નાના સસલાં

Listen :

Lyrics :

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં,

વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં.

                       

કૂણાં તરણાં ખાતાં રે, દોડી દોડી જાતાં રે,

ડગમગ ડગમગ જોતાં રે કેવાં સસલાં,

વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં.

 

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં,

વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં.

 

રેશમ જેવા સુંવાળા, ગોરા ગોરા રૂપાળા, 

ધીમે કૂદકાં મારે રે નાના સસલાં,

વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં.

 

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં,

વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં.

           

ધીંગામસ્તી કરતાં રે, બાથંબાથી કરતાં રે,

રમ્મત ગમ્મત કરતાં રે નાના સસલાં,

વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં.

 

ટીકટીક ટીકટીક ચાલે સસલાં,

વ્હાલાં વ્હાલાં લાગે એ તો નાના સસલાં.

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto