ઢીંગલીને હાલા

Listen :

Lyrics :

હાલાં હાલાં હાલાં રે, ઢીંગલીને મારી હાલાં.

               

વાદળનું તો પારણું બાંધ્યું ને તારાની હીંચકા દોરી,

ચાંદામામા લાડ લડાવે પરી રાણી કરે લોરી,

હાલાં હાલાં હાલાં રે, ઢીંગલીને મારી હાલાં.

 

સૂઈ જા ઓ મારી ઢીંગલી બેના રાત હવે પડવાની,

નાની નાની આંખો મીચી નીંદરડી જો મજાની,

હાલાં હાલાં હાલાં રે, ઢીંગલીને મારી હાલાં.

 

નીંદરડીએ પોઢીને તમે પવન પાંખે ઉડજો,

પંખીઓના મીઠાં મીઠાં ગીતો તમે સૂણજો,

હાલાં હાલાં હાલાં રે, ઢીંગલીને મારી હાલાં.

Explore Gujarat

Gujarati Bal Geeto

Gujarati Lagna Geeto